Christmas Fuzzy Red/Green/White

KIM-31 Christmas Fuzzy Red/Green/White